yarn install --check-files 太慢

server那点事

最近几次部署rails 6.x,部署的时候需要$ yarn install --check-files

有的时候巨慢无比,甚至造成了服务器假死现象,这一过程卡在 Building fresh packages

了解到,这一步就是执行了各个安装了的包裹里的 postinstall 而已。

猜测是因为源在国外的原因,替换为国内镜像源,$vim ~/.yarnrc

registry "https://registry.npm.taobao.org"

sass_binary_site "https://npm.taobao.org/mirrors/node-sass/"
phantomjs_cdnurl "http://cnpmjs.org/downloads"
electron_mirror "https://npm.taobao.org/mirrors/electron/"
sqlite3_binary_host_mirror "https://foxgis.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/"
profiler_binary_host_mirror "https://npm.taobao.org/mirrors/node-inspector/"
chromedriver_cdnurl "https://cdn.npm.taobao.org/dist/chromedriver"

发表于 2019.11.11


xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

''||(select 1 from (select pg_sleep(15))x)||''

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

'||(select 1 from (select pg_sleep(15))x)||'

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

eJKVmGx4')) OR 632=(SELECT 632 FROM PG_SLEEP(15))--

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

DPQeUXg4') OR 724=(SELECT 724 FROM PG_SLEEP(15))--

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

xud29FYa' OR 395=(SELECT 395 FROM PG_SLEEP(15))--

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

-1)) OR 620=(SELECT 620 FROM PG_SLEEP(15))--

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

-5) OR 832=(SELECT 832 FROM PG_SLEEP(15))--

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

-5 OR 339=(SELECT 339 FROM PG_SLEEP(15))--

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

xkJtlXU4'; waitfor delay '0:0:15' --

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

1 waitfor delay '0:0:15' --

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

-1); waitfor delay '0:0:15' --

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

-1; waitfor delay '0:0:15' --

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

RLIKE (SELECT (CASE WHEN (129=129) THEN 1 ELSE 0x28 END)) --

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

-1 OR 3*2>(0+5+603-603)

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

-1 OR 3*2

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

-1 OR 3+603-603-1=0+0+0+1

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

-1 OR 2+603-603-1=0+0+0+1

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

1*

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

1*

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

1*

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

1*

xsjyBldb • 2021-03-27 07:16

X0Zqyy3W